Privacyverklaring

Privacyverklaring

Identiteit

KOV Het Paleis BV gevestigd aan de Kortenvoortstraat 1, 7602AT Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jouw privacy is belangrijk en zullen jou persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig behandelen. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@kovhetpaleis.nl

 

Persoonsgegevens die KOV Het Paleis BV verwerkt

Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website een plaatsing aanvraagt in een van onze opvanglocaties, vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:
• Uw aanvraag af te handelen.
• Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
• U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
• Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
• Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.

Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen. En om u te informeren over onze activiteiten, over cursussen die wij aanbieden en over activiteiten die georganiseerd worden op Het Paleis.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die KOV Het Paleis verwerkt

Om van onze diensten gebruik te maken dien je als ouder gedetailleerde gegevens van je kind(eren) door te geven. Deze gegevens bevatten onder andere geslacht, BSN nummer, naam huisarts en overige bijzondere gegevens. Wij beseffen dat deze gegevens met uiterste zorg behandeld dient te worden. Deze gegevens worden verzamelt en verwerkt via het beheerprogramma Kidsadmin van Novict. KOV Het Paleis blijft verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Om dezelfde privacy te waarborgen hebben we met Novict een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt zodat uw gegevens veilig zijn en blijven. Voor meer informatie over de privacyvoorwaarden van Novict verwijzen wij je graag door naar de website van Novict.

 

Met welk doel verwerkt KOV Het Paleis persoonsgegevens

Voor de totstandkoming van de plaatsingsovereenkomst.
Voor de facturatie.
Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.
Voor het opsporen van (toeslag) fraude (hierbij kan worden gedacht aan het doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD).

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

KOV Het Paleis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen (algoritmes), zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens door KOV Het Paleis met derden

Uw gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn, worden verwerkt door Novict BV. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van verschillende leveranciers die op een of andere manier gegevens verwerken namens KOV Het Paleis. Met iedere partij is een verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Afgesloten verwerkersovereenkomsten:

Google
We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met het Amerikaanse bedrijf Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

STUDIO55 
We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met STUDIO55.
STUDIO55 verzorgt de hosting en beheer van onze websites en emailverkeer en is zodanig betrokken met de gegevens die wij verzamelen.

NOVICT BV
We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met NOVICT BV
Onze planning en kindgegevens worden beheert met kidsadmin een beheerprogramma van NOVICT BV.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KOV Het Paleis BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kovhetpaleis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe KOV Het Paleis persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@kovhetpaleis.nl

 

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
Toegang tot persoonsgegevens is online niet mogelijk via de website, de website verzamelt deze gegevens niet en slaat deze ook niet op in een database. De gegevens voor inschrijving worden beheert door Novict en wij verwijzen u graag naar het privacybeleid van Novict > *LINK MOET NOG*

Alle medewerkers van KOV Het Paleis BV die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

Cookies

Ja, ook wij gebruiken cookies! Niet om u te traceren of om u ongewilde advertenties te laten zien maar om statistische gegevens van onze websites te bekijken zodat we deze nog beter kunnen maken. Voor het gebruik van cookies verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.
[Versie 2.0 – 24 mei 2018]

Kom eens kijken!

Nieuwsgierig naar 1 van de locaties, onze visie, passie en beleid? Maak vrijblijvend een afspraak voor rondleiding en wij vertellen u graag meer over ons kinderdagverblijf.